Skip to content

Regulamentul oficial al concursului “Jocurile foamei: Balada serpilor si a pasarilor cantatoare”

Regulamentul oficial al concursului “Jocurile foamei: Balada serpilor si a pasarilor cantatoare”

Perioada de desfasurare a Concursului: 10-16 noiembrie 2023

Art. 1 – Organizatorul

(1) Organizatorul Concursului  “Jocurile foamei: Balada serpilor si a pasarilor cantatoare”  (denumit in continuare „Concurs”) este URBAN.RO GOING OUT SRL, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Dacia nr.30, Et.3, Biroul Nr.28, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr J40/10390/07.08.2019, CUI 41492806, (denumită în continuare “Organizator”). 

(2)     Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui Participant pe www.urban.ro.

(3)     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

(4)     Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Concursului.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

(1)     Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada: 10 noiembrie 2023, ora 00:00:00 – 16 noiembrie 2023, ora 23:59:59, (denumita in continuare „Perioada Concursului), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Concursului.

Art. 3 – Regulamentul  Concursului

(1)     Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament al Concursului.

(2)     Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil, in mod gratuit, in format electronic pe site-ul Concursului, www.urban.ro.

(3)     Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Concursului si prevederile prezentului Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.

(4)     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa oricand Regulamentul Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe si/ sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament al Concursului vor fi cuprinse in Acte Aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe site-ul www.urban.ro, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

(5) Puteti obtine detalii suplimentare sau puteti adresa intrebari si notificari referitoare la prezentul Regulament sau la modul de desfasurare a Concursului, la adresa de e-mail: [email protected].

Art.4 – Dreptul de participare

          In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Concurs si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

          Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

(3)  Nu au dreptul de a participa la aceast Concurs, urmatoarele categorii de persoane:

          Persoanele care nu respecta Sectiunea (1), art.4 ;

          Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

          Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;

          Rudele de gradul I si II (respectiv copii, parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in sectiunea (3), art. 4. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

Art. 5 – Mecanismul Concursului

5.1 Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

          Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

          Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus;

          Participantul trebuie sa aleaga personajul preferat printr-un comentariu la postarea de concurs si sa dea tag persoanei cu care doreste sa mearga la film. Postarea de concurs va fi publicata atat pe pagina de Facebook a website-ului Urban.ro, cat si pe contul de Instagram Urban.ro. Participantul alege unde vrea sa posteze comentariul sau poate raspunde la ambele postari, de pe ambele platforme. Fiecare comentariu reprezinta o sansa de a castiga unul dintre premiile oferite.

(2) Toti Participantii care vor vor bifa cerintele mentionate la Art. 5.1 (1) se vor califica pentru tragerea la sorti organizata pe data de 17 noiembrie.

(3) Validarea inscrierilor este atributul exclusiv al Organizatorului.

5.2 Inscrierea in Concurs

(1)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Art. 2 a prezentului Regulament, asa cum sunt mentionate in art. 5.

(2)     Un participant poate participa cu mai multe comentarii, fiecare comentariu reprezentand o sansa in concurs, dar un participant nu poate castiga decat un singur premiu din cadrul campaniei.

Art. 6 – Premiile Concursului

          In cadrul Concursului, se vor acorda urmatoarele premii, dupa cum urmeaza:

  • 5 premii, fiecare constand intr-un pachet format din 1 T-shirt + 1 Hoodie + 2 bilete la film in reteaua Cinema City.  Total valoare premii: 886 Ron.  

Premiile oferite nu au valoarea comerciala.

          Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

Art. 7 – Desemnarea si validarea castigatorilor si acordarea premiilor.

7.1 Desemnarea castigatorilor

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Concursului va avea loc in data de 17 noiembrie 2023. [GC2]

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”.

In tragerea la sorti vor fi luate in calcul toate inscrierile efectuate in perioada de Concurs, mai exact vor fi luate in considerare inscrierile valide efectuate in perioada 10-16 noiembrie.

In cadrul tragerii la sorti se vor desemna:

  • 5 cinci castigatori ai celor 5 premii, fiecare constand intr-un pachet format din 1 T-shirt + 1 Hoodie + 2 bilete la film in reteaua Cinema City.

Un participant poate participa cu mai multe comentarii, fiecare comentariu reprezentand o sansa in concurs, dar un participant nu poate castiga decat un singur premiu din cele mentionate mai sus.

Urban.ro va trimite datele castigatorilor catre Forum Film, cei care se vor ocupa direct de trimiterea premiilor.

          Validarea castigatorilor                  

(1) Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantului, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

(2) Participantii desemnati potential castigatori vor fi contactati, de catre Organizator, prin email si/sau telefon, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, de doua ori.

(3) In cazul in care castigatorul nu raspunde in termen de 5 zile de la trimiterea acestui e-mail/contactarea telefonica sau daca adresa de email/numarul de telefon este invalida/invalid, falsa/fals sau eronata/eronat, castigatorul va fi invalidat si va pierde premiul definitiv.

(4) Castigatorul trebuie sa confirme acceptarea premiului si datale personale in termen de 5 zile de la prima contactare, precum si datele personale ale insotitorului,  in vederea validarii finale.

(5)  Castigatorul va fi anuntat pe pagina Concursului, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii lui.

(6) In cazul in care potentialul castigator nu respecta conditiile de la Art. 5,  sau refuza nemotivat prezentarea datelor solicitate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu il valida in calitate de castigator.

(7) In acest caz sau daca din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras ca potential castigator, in termenele stabilite in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Concursului, se apeleaza la rezerve in ordinea extragerii acestora. Pentru rezerve se aplica acelasi principiu de validare pentru a fi desemnati castigatori.

7.3 Intrarea in posesia premiilor

(1)     Premiile vor fi oferite prin email/prin expediere la adresa oferita.

Urban.ro va trimite datele castigatorilor catre Forum Film, cei care se vor ocupa direct de trimiterea premiilor.

(2)     Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul in termenele stabilite. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon ce au fost comunicate incorecte / incomplete.

Art. 8 – Limitarea raspunderii

(1)     Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

(2)     Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 99/ 2000 („OG nr. 99/ 2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 650/ 2002.

(3)     In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

(4)     Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

          Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale;

          imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat;

          Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila/ ale furnizorului de conexiune la internet;

          Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului);

          Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9, ), Sistem de operare minimum Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1);

          Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

(5)     Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/ sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau nefuctionarea/ functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

(6)     Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/ sau distribuirea acestora.

(7)     Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon).

(8)     Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare transmiterii voucherelor in aplicatie.

(9)     Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, numarului de telefon sau adresei de livrare transmise gresit.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 11 – Incetarea/ Intreruperea Concursului

(1)     Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Art. 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

(2)     Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil si inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Concursului.

(3)     Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Art. 2 de mai sus, ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 12 – Litigii

(1)     Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

(2)     Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 – Alte Clauze

(1)     Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

          Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

          Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Art. 14 – Regulamentul Oficial Al Concursului

(1)     Regulamentul de participare este publicat pe site-ul Concursului, www.urban.ro.

(2)     Participarea la acest Concurs implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor prezentului Regulament de catre toti Participantii la Concurs.

          Anexa nr. 1 constituie parte integranta din prezentul Regulament Oficial si contine informatii cu privirea la prelucrarea datelor cu caracter personal.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„Jocurile foamei: Balada serpilor si a pasarilor cantatoare”.

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

URBAN.RO GOING OUT SRL, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Dacia nr.30, Et.3, Biroul Nr.28, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr J40/10390/07.08.2019, CUI 41492806, (denumită în continuare “Organizator”). 

De asemenea, Operatorul poate utiliza serviciile altor imputerniciti in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, cu respectarea cerintelor aplicabile in aceste cazuri (cum ar fi societati de servicii IT, financiar-fiscale, curierat etc.).

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la Participanti si prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru Participanti:

Pentru castigatori si potentialii castigatori:[GC3]

(i)                  Nume si prenume;

(ii)                 Adresa de mail

(iii)                Data nasterii;

(iv)                CNP (pentru indeplinirea obligatiilor legale aplicabile pentru calculul, declararea si plata premiilor)

Totodata, in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal din cadrul acestui concurs, se prelucreaza si categoria de date constand in calitatea de castigator (pentru participantii care sunt declarati castigatori) si premiul castigat.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea organizarii si desfasurarii Concursului, cuprinzand:

          Inscrierea Participantilor in Concurs prin mijloacele descrise mai sus in Regulament;

          Selectarea, contactarea, desemnarea, validarea castigatorilor si comunicarea cu Participantii;

          Atribuirea si expedierea premiilor

          Indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar-contabile.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la Concurs vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Concurs.

          Temeiul juridic al prelucrarii

          Executarea contractului cu dvs. reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin Regulament, inclusiv comunicarea cu dvs. si considerate acceptate ca urmare a participarii dvs.

          Interesul legitim al operatorului in legatura cu realizarea de  concursuri promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor operatorului

          Indeplinirea obligatiilor legale aplicabile pentru calculul, declararea si plata premiilor, dupa caz

          Acordul persoanei vizate pentru inregistrarea convorbirii telefonice.

In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale Participantilor la Concurs se vor realiza in baza acordului dvs.

Datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare in vederea Participarii dvs. la concurs si derularii concursului in ceea ce va priveste pe dvs. ca Participant. Un eventual refuz din partea dvs. de a furniza datele cu caracter personal atrage imposibilitatea participarii la concurs, in diverse faze in care poate interveni un astfel de refuz.

          Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului, V-Team Ltd., autoritatilor pentru respectarea obligatiilor impuse de legislatia in vigoare, daca este cazul, firmelor care asigura servicii financiar-fiscale, IT, precum si publicului larg care acceseaza contul de socializare (pagina) Facebook al Operatorului unde se deruleaza concursul (in cazul publicului larg doar numele si prenumele castigatorilor, calitatea de castigator si premiul castigat).

Va rugam sa luati in considerare faptul ca acest concurs se deruleaza prin intermediul platformei Facebook. Astfel, va recomadam sa studiati, in prealabil, modul si scopurile in/pentru care aceasta platforma (Facebook) prelucreaza date cu caracter personal. Link-ul catre Politica de Confidentialitate Facebook poate fi accesat AICI.

          Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 (saizeci) de zile de la incheierea Concursului. In cazul in care sunt reclamatii sau sesizari in curs din partea Participantilor necastigatori, pentru acestea poate fi necesar sa prelucram datele cu caracter personal pe o durata suplimentara celor 60 (saizeci) de zile indicate mai sus sau pana la solutionarea definitiva a sesizarii/reclamatiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, dupa caz.

Convorbirile telefonice inregistrate ale castigatorilor vor fi stocate pe durata termenului de prescriptie a dreptului la actiune, dar nu mai mult de 3 (trei) ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor si Sub-imputernicitilor obligatii similare.

          Drepturile persoanelor vizate

Participantii la Concurs, respectiv Castigatorii acestuia, in calitate de persoane vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, au urmatoarele drepturi reglementate prin legislatia cadru aplicabila:

          Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

          Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care :

          datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare),

          baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare,

          persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza,

          datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,

          stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania,

sau

          datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

          Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care:

          considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal;

          prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor;

          in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

sau

          dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.

          Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

          Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

          Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

          Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

Strict in legatura cu exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum si cu privire la orice alte aspecte legate de protectia datelor, Participantii se pot adresa printr-o cerere scrisa  la adresa de e-mail: contact@ urban.ro.

          Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

          Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

          Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Alte prevederi

In ceea ce priveste fotografiile postate de catre Participant si tag-urile pe care Participantul le furnizeaza in concurs care pot cuprinde date cu caracter personal ale altor persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane, in prealabil, cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Concursului si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul acestei anexe.

Organizatorul prezuma in mod rezonabil ca pentru datele tertilor furnizate conform celor de mai sus Participantii au luat in prealabil masurile de informare si obtinere a acordului acestor persoane.